Bezuinigingen: wat wilden VVD en PvdA met Defensie?

De aankondiging dat Defensie weer geraakt wordt door bezuinigingen leverde dinsdag bezorgde reacties op, onder meer van militairen en vakbonden. Op termijn moet Defensie meer dan 300 miljoen euro structureel zien op te lossen en volgens de minister zal dat alle krijgsmachtonderdelen gaan raken. De  financiële tegenvaller viel te lezen in de brief die de minister van Defensie dinsdag naar de kamer stuurde. In de brief werden de hoofdlijnen van de nota voor de toekomst van de krijgsmacht uiteengezet. Daarbij viel ook te lezen dat er zich bij Defensie nogal wat tegenvallers hebben voorgedaan.

De aankondiging dat Defensie weer moet bezuinigen binnen de organisatie is pijnlijk voor de VVD, zeker omdat er een minister van de partij aan het roer van het departement zit. De VVD heeft juist als partijstandpunt dat het tegen nieuwe bezuinigingen is op de krijgsmacht. Volgens het VVD-standpunt moet de krijgsmacht de tijd krijgen om de huidige reorganisatie uit te voeren en orde op zaken stellen. De PvdA daarentegen pleit voor reorganisatie binnen de krijgsmacht en een verdere verpaarsing van Defensie: krijgsmachtonderdelen moeten meer integreren.

Wat willen de partijen nu eigenlijk met de toekomst van Defensie? Bezuinigen of investeren? Krimpen of groeien? Veelzijdig inzetbaar zijn of meer Europees samenwerken? We stelden de standpunten van verschillende politieke partijen samen, op basis van onder meer de verkiezingsprogramma’s en de actuele standpunten op de partijwebsites.

[accordion]

[acc title=”Standpunt VVD”]In de afgelopen jaren zijn forse bezuinigingen en hervormingen doorgevoerd op Defensie die pijnlijk waren voor de organisatie en medewerkers. Deze waren erop gericht om Defensie om te vormen naar een expeditionaire, moderne en wereldwijd inzetbare krijgsmacht. Deze moet in staat zijn nieuwe dreigingen in binnen- en buitenland het hoofd te bieden. Zo zijn er vele belangrijke verbeteringen succesvol doorgevoerd, maar anno 2012 liggen er nieuwe kansen voor Defensie om een verbeterslag te maken. Moderne vredesmissies en het beschermen van onze handelsbelangen vragen om een krijgsmacht die beschikt over materieel en eenheden van hoge kwaliteit. Met andere woorden: low on boots, high on tech.

De Nederlandse krijgsmacht moet inzetbaar blijven op land, in de lucht en op zee. Vooral specialistische en wereldwijd inzetbare infanterie-eenheden moeten niet alleen op land, maar ook op zee kunnen worden ingezet. Op internationaal gebied moet Nederland middels gerichte bijdragen laten zien dat het kwalitatief nog steeds op het hoogste niveau mee kan doen. Defensie moet vooruitkijken en investeren in een krijgsmacht van de toekomst. Zeker op terreinen waar Nederland een verschil kan maken – zoals special forces en raketverdediging. Krijgsmachtonderdelen die niet inzetbaar zijn voor nieuwe, moderne missies moeten inkrimpen of worden hervormd.

De VVD is tegen nieuwe bezuinigingen op de krijgsmacht. De krijgsmacht moet de tijd krijgen om de huidige reorganisatie uit te voeren en orde op zaken te stellen.

[/acc]
[acc title=”Standpunt PvdA”]

  • De PvdA is voor internationaal ingrijpen in crisissituaties, onder voorwaarden van het juiste oogmerk, proportionaliteit, naleving van het internationaal humanitair (oorlogs-)recht en een redelijke kans op succes. Een VN mandaat is altijd vereist voor militaire inzet. Afrika krijgt meer prioriteit. Militaire missies worden altijd gecombineerd met een diplomatieke inzet en een structurele ontwikkelingsbijdrage (de zogenaamde 3D benadering).
  • De PvdA is al jarenlang voorstander van het versterken van defensiesamenwerking tussen de lidstaten van de Europese Unie. Lidstaten houden de zelfstandigheid te beslissen over deelname aan gezamenlijke missies in het buitenland. Taakspecialisatie tussen de Europese partners moet leiden tot een veel efficiëntere besteding van ons belastinggeld voor defensie.
  • De NAVO blijft de hoeksteen van onze collectieve defensie. Sommige conflicten kunnen beter in NAVO verband worden aangepakt. De PvdA is trots op de moderne en snel inzetbare Nederlandse krijgsmacht en vindt dat Nederland een actieve rol moet blijven spelen binnen de internationale fora. De PvdA wil hierbij een eerlijke burden sharing.
  • De PvdA streeft naar reorganisatie binnen de Defensieorganisatie, ten behoeve van grotere inzetbaarheid bij internationale vredesmissies en het verlenen van directe humanitaire noodhulp bij rampen.
  • De PvdA pleit voor verder gaande integratie van de krijgsmachtsonderdelen (de verpaarsing). Daarnaast is intensivering van de samenwerking gewenst met alle partijen die bij het buitenlands beleid betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, de diplomatie, multilaterale en non-gouvernementele organisaties.
  • Mede dankzij de PvdA is er steeds meer aandacht voor de (na)zorg voor uitgezonden militairen en het risico dat zij lopen om psychische en/of lichamelijke klachten over te houden aan hun missie, ook na het verlaten van de krijgsmacht. De PvdA legt prioriteit bij het personeel van de krijgsmacht. Op initiatief van de PvdA is de Veteranenwet tot stand gekomen. De Veteranenwet regelt betere (na)zorg voor militairen die zijn uitgezonden naar crisisgebieden.
  • Voor onze krijgsmacht is in de naaste toekomst geen kernwapentaak meer weggelegd

[/acc]

[acc title=”Standpunt CDA”]
Nederland speelt een actieve rol binnen de NAVO. Dat blijft noodzakelijk voor bescherming van ons grondgebied, de wereldwijde verdediging van Nederlandse belangen en bevordering van de internationale rechtsorde. Om een innovatieve, veelzijdig inzetbare en slagvaardige krijgsmacht in stand te houden, zijn voldoende investeringen en duurzame financiering nodig.

De defensiesamenwerking met partnerlanden wordt voortgezet en uitgebreid, om te beginnen in Europa. Dat vergroot de slagkracht. De krijgsmacht zal ook worden ingezet voor de bestrijding van drugshandel, illegale immigratie, terrorisme en piraterij.
[/acc]

[acc title=”Standpunt D66″]

D66 wil strenge eisen stellen aan Nederlandse militaire inzet. Deze inzet vindt alleen plaats onder strikte voorwaarden. Het Toetsingskader is leidend. Bescherming van burgers wordt hierin verankerd. Een mandaat in overeenstemming met internationaal recht is voor D66 noodzakelijk, inzet past alleen binnen een heldere (internationale) strategie en langetermijnvisie en als alle geweldloze opties uitgeput zijn.

Militaire inzet of politieke steun aan een conflictsituatie behoeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer en alle militaire of politieke steun aan een conflict(-operatie) moet in de Tweede Kamer worden geëvalueerd. Het uitgezonden personeel moet voor de te verrichten taken adequaat zijn getraind en moet in voldoende mate kunnen beschikken over in goede staat verkerend, voor die taken benodigd, materiaal.

D66 wil dat landmacht, luchtmacht en marine elkaar binnen een missie kunnen aanvullen en/of ondersteunen. De krijgsmacht wordt ingericht ter ondersteuning van 3D (Development, Diplomacy & Defence)-beleid. Wij willen dat de regering zich binnen de Europese Unie actief inspant om stapsgewijs de nationale defensiestructuren aan te passen om zo de nationale militaire middelen op een veel efficiëntere en effectievere wijze in te zetten. Gemeenschappelijke Europese defensiebudgetten worden ingezet voor onderzoek, technologische ontwikkeling, wapenaankoop en onderhoud van materieel. D66 kiest daarbinnen voor specialisatie van de eigen krijgsmacht. Alleen dan kunnen slagkracht en kwaliteit voldoende gewaarborgd worden. Verder bezuinigen met een kaasschaaf is geen optie.

[/acc]

[acc title=”Standpunt PVV”]

De JSF wordt niet aangeschaft. Het aantal F-16’s wordt gereduceerd. In ons defensiebeleid staat het Nederlandse belang voorop. Aan ‘Vredesmissies’ doen we voor de helft minder mee en alleen nog als er een aantoonbaar Nederlands belang is. Door een herijking van taken kan er ook op defensie geld worden bespaard. Cruciaal zijn de handelsbelangen van ons land. Die zijn op dit ogenblik bijvoorbeeld ernstig in gevaar door de opkomst van de jihad-piraten rondom de Golf van Aden. De Koninklijke Marine wordt in staat gesteld hier korte metten mee te maken. De NAVO blijft de hoeksteen van onze defensie.

[/acc]

[acc title=”Standpunt SP”]

We werken aan een kleinere krijgsmacht. Deelnemen aan militaire missies in het buitenland wordt beperkt tot die missies welke op uitdrukkelijk verzoek van de Verenigde Naties plaatsvinden, waarbij Nederland ook nog altijd zijn eigen afweging maakt. Daarbij wordt onder meer gekeken naar garanties voor het respecteren van het internationaal recht, waaronder de Conventies van Genève en de men- senrechten. De minimumleeftijd voor deelname door militairen wordt, overeenkomstige de wens van de Verenigde Naties, verhoogd naar 21 jaar. Elke missie wordt gevolgd door een grondige parlemen- taire evaluatie.

15. Effectieve missies ter bestrijding van piraterij steunen we, uitbreiding ervan met operaties aan land moet met grote terughoudendheid worden bezien. De Nederlandse militairen en politie-instructeurs in Afghanistan trekken we terug. In plaats daarvan kiezen we voor civiele steun aan de opbouw van dat land.

[/acc]

[acc title=”Standpunt GroenLinks”]

Militair ingrijpen moet altijd in het teken staan van conflictpreventie en crisisbeheersing. GroenLinks vindt dat de legers van de EU-landen daarbij meer moeten samenwerken. Het is niet nodig dat elk land beschikt over eigen tanks, fregatten en jachtvliegtuigen. We besparen kosten als EU-landen hun eigen taak op het gebied van veiligheid krijgen.

GroenLinks vindt dat de EU een speler op het wereldtoneel moet worden. Geen militaire, maar een civiele wereldmacht. Militaire middelen kunnen weliswaar het laatste redmiddel zijn bij oplaaiende conflicten, maar inzet van het leger moet altijd in het teken staan van conflictpreventie en crisisbeheersing. Daarbij moet de EU samenwerken met internationale organisaties, nationale staten, non-gouvernementele organisaties en lokale vredesinitiatieven.

Verhoging van militaire uitgaven is daarvoor niet nodig, betere samenwerking wel. De nationale legers van de EU-landen moeten gespecialiseerde taken krijgen en samen investeren in nieuw materieel. Dat levert besparingen op, die voor een deel worden ingezet voor een snel inzetbare Europese vredesmacht.

Een nauwere militaire samenwerking zal kostenbesparingen opleveren. De bespaarde gelden kunnen voor een deel worden ingezet voor een snel inzetbare Europese . De Europese defensiebegrotingen zijn bij elkaar opgeteld de helft van het Amerikaanse militaire budget. Toch kan Europa slechts tien procent van het Amerikaanse militaire vermogen leveren. Die beroerde verhouding tussen prijs en prestatie moet de EU rechttrekken, zonder de Amerikanen te willen evenaren in budget. Een Europese vredesmacht is niet bedoeld voor zeer grootschalig militair optreden. Het is ondenkbaar dat de EU de Amerikaanse militaire capaciteit evenaart of zelfs maar benadert.

[/acc]

[/accordion]

0 comments

Leave a Reply

By 

Sign In

Reset Your Password

Email Newsletter